Regulamin


1. Uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć. 

2. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się, aby każda osoba korzystająca z usług ośrodka wykupiła we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

3. Rodzic zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni. 

4. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe na skutek nieprzestrzeganie Regulaminu, w tym w szczególności:

a. zdarzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez właściciela ośrodka, pracowników ośrodka lub instruktorów,

b. niezastosowania środków bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia i wykonywaniu ćwiczeń,

c. zdarzenia powstałe na skutek płoszenia i straszenia koni i innych zwierząt,

d. zdarzenia powstałe wskutek niewłaściwego doboru ubrania i sprzętu do jazdy,

e. błędów w technice kierowania zwierzęciem,

f. szkody powstałe na skutek przebywania przez uczestnika pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, a także palenia papierosów i korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy konnej,

g. szkody wynikła ze stanu zdrowia uczestnika, który zataił, nie poinformował o nim instruktora,

h. zdarzenia losowego (tj. potknięcia się, upadki, spłoszenie konia itd.)

5. Dzieci mogą pozostać na terenie ośrodka za zgodą rodziców i instruktora same, ale instruktor nie odpowiada za ich bezpieczeństwo po wyznaczonych zajęciach jeździeckich. Rodzice pozostawiając dziecko na dłuższej robią to na własną odpowiedzialność. 

6. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.

7. Nie wolno wchodzi na padoki, do boksów, na ujeżdżalnie bez pozwolenia instruktora.

8.Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.

9. Osoby korzystające z placu zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoim koniu.

10. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

11. Zalecamy trzymanie psów na smyczy. Konie są zwierzętami płochliwymi nie chcemy, aby komuś stała się krzywda także prosimy kontrolować zachowanie swoich pupili. 

12. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie. 

13. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. 

14. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:

* kask z atestem i z 3- punktowym zapięciem (istnieje możliwość wypożyczenia kasku)

*zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora

*spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy)

*dzieci do lat 15 zaleca się zakładanie kamizelki ochronnej 

15. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na zajęciach

16. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego, ile czasu siedział na koniu.

17. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy.

18. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast do instruktora

19. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni

20. Instruktor oceniając wiek, sprawność fizyczną i umiejętności danej osoby może nie dopuści, jej do udziału w zajęciach.

21. W takcie czyszczenia/ siodłania konia jeździec powinien dokładnie sprawdzić grzbiet i kłąb konia, w celu ustalenia, czy nie ma otarć skaleczeń lub objawów obić.  Kopystką należy dokładnie oczyścić kopyta, sprawdzając jednocześnie, czy do kopyt nie dostał się kamień lub inny przedmiot.

22. Podczas wyprowadzania konia z boksu drzwi należy otworzyć szeroko tak aby koń nie zaczepił żadnym elementem sprzętu o drzwi zaś siodło musi mieć podciągnięte strzemiona. 

23. Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami (ruch prawostronny)

24. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem.

25. Dbamy, aby po zakończonej pracy odłożyć używany przez nas sprzęt na swoje miejsce.

26. Należy chwalić konia (głosem, pogłaskanie, smakołyk) za dobrze wykonane polecenia. 

27. Jeżeli instruktor stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na poprawki wlicza się w czas jazdy. 

28. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia prze niego poleceń instruktora. Do szkód zalicza się: Kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.

29. Osoba nie przestrzegająca regulaminu może zostać nie dopuszczona do zajęć. 

30. W przypadku odwołania jazdy z powodu choroby bądź innego ważnego powodu jazdę należy odrobić, aby nie przekroczyć terminu karnetu. Karnet ten może wyjeżdżać tylko jedna zdeklarowana na początku osoba. Po upływie terminu karnetu - jazdy PRZEPADAJĄ.

31. W przypadku złej pogody (mocne deszcze, burze) jazdę można przełożyć na inny termin (bez konsekwencji dla terminu karnetu) w tym celu jednak do 60min. przed planowaną jazdą należy skontaktować się z instruktorem

32. W cenę oraz czas "jazdy" wchodzi: Nauka/pomoc przy oporządzaniu konia, siodłaniu i rozsiodływaniu (gdy jeździec jeszcze nie potrafi samodzielnie), pomoc przy doborze sprzętu, wypożyczenie sprzętu typu: kask/toczek, bat/palcat; przekazywanie na bieżąco wszelkiej wiedzy teoretycznej na temat bezpieczeństwa podczas przebywania z koniem oraz teorii jazdy konnej; praktyczna nauka jazdy konnej na placu 

33. W przypadku jeźdźców zaawansowanych, odbywających lekcje 50min i dłuższe niezbędne jest wcześniejsze stawienie się na zajęcia w celu odpowiedniego przygotowania konia.

34. Jeżeli umiejętności, stan zdrowia lub kondycja fizyczna Uczestnika lub jego małoletniego podopiecznego są niewystarczające, aby w sposób bezpieczny i poprawny uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest on do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Obsłudze.

35. Jazdy umawiamy telefonicznie, bądź w przypadku nieodebrania telefonu przez instruktora wysyłamy wiadomość sms. 

36. Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do poinformowania Obsługi Obiektu o ewentualnej niepełnosprawności, chorobach przewlekłych lub innych przypadłościach dziecka, podczas dokonywania rezerwacji terminu zajęć.

37. Podczas jazdy jeździec szanuje instruktora słucha się go i wykonuje jego polecenia. 

38. W przypadku nie odwołania zarezerwowanego terminu zajęć z minimalnym dwudniowym wyprzedzeniem, zajęcia uważa się za odbyte, a Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty w wysokości 50% kosztów zajęć. 

39. Każda osoba chcąca rozpocząć naukę w naszej stajni zobowiązana jest umówić się na pierwszą lekcję INDYWIDUALNĄ bez względu na to na jakim jest poziomie 

 

Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy regulamin.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Rezerwacja terminu zajęć oraz wykupienie lekcji/ karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych regulaminem.
Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.


Załóż darmową stronę internetową!